Документи 

2022/2023

Вътрешни правила за равенство, осигуряване на равни възможности и защита от дискриминация

Програма за предоставяне на равни възможности на деца от уязвими групи, обхващане, включване и предотвратяване отпадането на деца в задължителна предучилищна възраст за учебната 2022-2023 година

Програма за образователна интеграция на децата от етническите малцинства за 2022-2023 учебна година

План за превенция и закрила на деца, жертва на насилие или в риск от насилие, тормоз и агресивно поведение

План за квалификационната дейност на ДГ "Патиланци" за учебната 2022-2023 година

Контролна дейност на директора в ДГ "Патиланци" за учебната 2022-2023 година

Годишен план за дейността на ДГ "Патиланци" за учебната 2022-2023 година

Правилник за дейността на ДГ "Патиланци" за учебната 2022-2023 година

Модел за работа със семействата и децата адаптация

План БДП 

План за безопасни условия на труд 

План за здравно-образователна дейност в ДГ 

План Спортни дейности

Програма за интекултурно образование

Програмна система 

Система за поощряване на децата в ДГ 

 

Архив

Годишен план - 2020-2021

Стратегия за развитие на ДГ - 2020-2024 г.

Етичен кодекс- 2020

План за контролната дейност -2020-2021 г.

План за квалификационната дейност - 2020-2021 г.

Правилник за дейността на ДГ- 2020-2021 г.

 

 

Свържете се с нас

Детска градина "Патиланци"

с. Микрево, общ. Струмяни, ул. "Освобождение" 2

Тел: 0885282029

Mail: info-109181@edu.mon.bgФорма за контакт