Добре дошли

                                         „Щастливи деца-спокойни родители”

 

 

МИСИЯ

Мисията на съвременното образование в частност предучилищното се свързва с подкрепа и защита на фундаменталните права на човека. С тази своя мисия образованието се преориентира към формирането и развитието на творческото мислене, към намиране на нестандартни решения, към промяна на съществуващата действителност.
Като най-дълбока същност се откроява развитието, предоставящо възможности за овладяване на ключови компетентности в предучилищна възраст.
Основната мисия на ДГ „Патиланци“ ще бъде насочена към полагане на основите на формиране на ключовите компетенции. Във връзка с това ще се предприемат действия и приоритети, които да отразяват основните ценности по отношение на ранното детско развитие и готовността за училище. Чрез високо качество на възпитателно – образователния процес да гарантираме развитието на потенциала на всяко дете.
Приоритет в работата ни е както изграждане на широко публично доверие и подкрепа за политиките за превенция и намаляване на преждевременното напускане на детската градина и нередовното посещение на децата от задължителното предучилищно обучение, равен достъп до качествено образование  и социализация на децата от етническите малцинства, така и постигане на равнище на функционална грамотност, за интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж на икономиката.

 

ВИЗИЯ

ДГ „Патиланци“ – любимо място за децата, градина с традиции и бъдеще. Създаване на оптимални условия за всяко дете за неговото развитие и образование.

 

ЦЕЛ

Изграждане на иновационна образователна среда, за осъществяване на позитивна и ефективна възпитателна работа, осигуряваща качествено предучилищно образование и подкрепа за всички деца, максимално развитие на детския личностен потенциал и възможности за пълноценна социална реализация.
Хуманизация на възпитателно-образователния процес и преоткриване на детската личност, възпитавана в дух на мир, толерантност, достойнство, свобода и творчество.
Оптимизиране на възможностите на детското заведение да се превърне в център за образователна, културна и социална дейност не само като краен продукт, но като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи.
Осигуряване на иновационна образователна среда за гарантиране на качествено предучилищно образование на всички деца давайки им равен старт и поставяне основите за учене през целия живот.
Осигуряване на равен достъп до образователната система, интегриране на  деца  от етническите малцинства, съхраняване и развиване на  етнокултурната им идентичност и осигуряване на  успешна индивидуална и обществено-икономическа реализация.

 

Свържете се с нас

Детска градина "Патиланци"

с. Микрево, общ. Струмяни, ул. "Освобождение" 2

Тел: 0885282029

Mail: info-109181@edu.mon.bgФорма за контакт